Trần Thu Trang Rotating Header Image

Những file ảnh kể chuyện (số 4) – Vài trăm ml quà xuân, cho nhiều người → hienmau2010-05

Chị Hào, cán bộ khoa Tổ chức và vận động hiến máu, đang hướng dẫn các sinh viên thuộc mạng Khởi đầu mới vừa tham gia hiến máu sáng 31.01.2010 thăm Ngân hàng máu.

Sponsored

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt