Trần Thu Trang Rotating Header Image

Phố Ông Đồ → phoongdo2011-2

Số tiền mà người xin chữ phải trả để có một bức thư pháp dao động trong khoảng từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, tuỳ thuộc vào rất nhiều lý do trong đó có chất lượng và giá cả giấy viết.

Sponsored

One Comment

  1. Tôi có thể khẳng định 99% “Ông Đồ” ở đây không hiểu gì về Thư Pháp! Có lẽ nên hiểu chữ “Đồ” là giết bỏ thì đúng hơn…! Xin lỗi những bậc Túc Nho chân chính! Xin lỗi những người đi Xin Chữ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt