Trần Thu Trang Rotating Header Image

Chu bình và mặc bình → kieutttchep2

Truyện Kiều, bản chép tay chữ quốc ngữ của Trần Thu Trang

Sponsored

One Comment

  1. Pony says:

    Chữ của chị nhìn thích thật. Đẹp đẹp là! :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt