Trần Thu Trang Rotating Header Image

Bìa “Một nửa” của Phạm Thị (2010) → bia-motnuaf1

Bìa "Một nửa" của Phạm Thị do Trần Thu Trang thiết kế

Sponsored

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt